Wniosek o pozwolenie na broń

Wniosek o pozwolenie na broń jest kluczowym elementem. Szczególnie, jeśli chcemy otrzymać pozwolenie na większą liczbę egzemplarzy broni. W tym artykule przyjrzymy się poszczególnym elementom wniosku, na które trzeba zwrócić uwagę.

Wniosek o pozwolenie na broń
Wniosek o pozwolenie na broń

Wniosek składamy do Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA) w Komendzie Wojewódzkiej Policji (KWP). Komenda Wojewódzka jest wybierana na podstawie naszego miejsca stałego pobytu. We wszystkich województwach (z wyjątkiem mazowieckiego) jest jedna Komenda Wojewódzka Policji. W województwie mazowieckim są dwie:

 • Komenda Stołeczna Policji – dla Warszawy i kilku przylegających do niej powiatów,
 • Komenda Wojewódzka Policji – dla pozostałych powiatów (KWP ma siedzibę w Radomiu).

W prawym, górnym rogu możemy wpisać miejscowość (właściwą dla naszego Wydziału Postępowań Administracyjnych) oraz datę.

Adresatem wniosku o pozwolenie na broń jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w… (uzupełniamy miejscowość, w której znajduje się nasze WPA). W przypadku Warszawy adresatem jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie.

Wnioskodawcą jesteśmy my. Wśród danych w lewym górnym rogu warto podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres stałego pobytu (z nazwą naszego powiatu w nawiasie, to ułatwi procedurę urzędnikom),
 • numer PESEL,
 • miejsce i datę urodzenia (niektóre urzędy o to proszą, choć nie są to dane obowiązkowe),
 • imiona rodziców (tak samo, niektóre WPA o to proszą, możemy podać lub nie, według uznania),
 • numer telefonu (przydaje się, jeśli WPA będzie miało jakieś pytania, albo jeśli chcemy odebrać pozwolenie osobiście).

W treści głównej wyrażamy chęć uzyskania pozwolenia na broń. Podajemy przy tym:

 • rodzaj pozwolenia (celu posiadania broni), które nas interesuje,
 • liczbę sztuk broni, którą chcemy mieć możliwość kupić na dane pozwolenie.

Możemy oczywiście wskazać więcej niż jedno pozwolenie na jednym wniosku. Częstą praktyką jest wnioskowanie jednocześnie o pozwolenie na broń do celów sportowych oraz na broń sportową do celów kolekcjonerskich.

Liczbę sztuk broni dobieramy w zależności od praktyki danego WPA. Standardem jest 5 sztuk broni na pozwolenie sportowe i 10-15 na pozwolenie kolekcjonerskie. Niektóre WPA nie robią jednak problemów przy większej liczbie, jeśli dobrze uzasadnimy naszą potrzebę (w dalszej części wniosku). Po otrzymaniu pozwolenia na broń możemy w każdej chwili wnioskować o rozszerzenie liczby egzemplarzy broni, więc nie trzeba przywiązywać wielkiej wagi do początkowej liczby.

W tym miejscu wniosku warto też poprosić o nierozdzielanie liczby sztuk broni na różne rodzaje. Dzięki temu, jeśli uzyskamy na przykład pozwolenie na 6 sztuk, możemy kupić całą broń jednego rodzaju (choćby same pistolety), albo różnych rodzajów (pistolety, karabiny i strzelby).

Dodatkowo, możemy wnioskować o dopuszczenie do posiadania broni, co umieszczamy w tej samej części wniosku.

Po otrzymaniu pozwolenia będziemy składać jeszcze wniosek o wydanie tak zwanej promesy (czyli zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni). Między wydaniem pozwolenia, a wnioskiem o promesę powinno upłynąć 14 dni na uprawomocnienie decyzji (jest to czas na nasze odwołanie się od decyzji). Jeśli chcemy skrócić całą procedurę, możemy napisać, że w przypadku decyzji pozytywnej zrzekamy się prawa do odwołania i jednocześnie wnioskujemy o wydanie promesy (lub kilku promes).

Na koniec, wskazujemy również chęć osobistego odbioru dokumentów, jeśli nie chcemy, żeby zostały wysłane pocztą (poczta działa wolno).

Podstawą uzasadnienia jest przedstawienie ważnej przyczyny posiadania broni. Na przykład dla pozwolenia sportowego są trzy przyczyny, które muszą być spełnione jednocześnie:

 • członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • kwalifikacje sportowe w postaci patentu strzeleckiego,
 • licencja zawodnicza PZSS.

Na tym powinno się tak naprawdę skończyć uzasadnienie. Jednak w takim przypadku uzyskamy najmniejszą możliwą liczbę sztuk broni w pozwoleniu. WPA mają dziwny zwyczaj „targowania” się o to, na ile egzemplarzy zezwolą na początek. W ramach negocjacji podaje się zwykle (na przykładzie pozwolenia sportowego):

 • informację o konkurencjach strzeleckich, w których planujemy startować (dobrze, żeby wskazane konkurencje wymagały różnych konstrukcji broni),
 • informację, jakie modele broni powinniśmy mieć, żeby móc wystartować w zawodach z powyższej listy,
 • informację o zawodach, w których już braliśmy udział (z wyszczególnieniem różnorodnych konkurencji),
 • informację, że bez własnej broni (odpowiednio różnorodnej) treningi do zawodów oraz starty w zawodach byłyby bardzo ograniczone.

Ze względu na przydatność listy zawodów, w których już startowaliśmy, warto roczne starty (które i tak musimy co roku zrealizować w celu przedłużenia licencji) odbyć w czasie pomiędzy uzyskaniem licencji, a złożeniem wniosku do WPA. Wówczas do wniosku załączamy komunikaty z zawodów.

Co ważne, WPA nie będzie później wnikało, czy faktycznie kupiliśmy takie modele broni, które planowaliśmy kupić na etapie składania wniosku. Mamy prawo zmieniać plany, a pozwolenie na broń otrzymujemy w formie ogólnej, a nie na wyszczególnione przez nas modele.

Oczywiście, inaczej uzasadniamy wniosek o inne rodzaje pozwoleń.

Lista załączników będzie się oczywiście różnić, w zależności od liczby i rodzajów pozwoleń, o które wnioskujemy. W większości przypadków, będzie miała taką postać, jak poniżej.

 • dowód wniesienia opłat za wydanie pozwoleń na broń (po 242 zł za pozwolenie),
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia do posiadania broni (10 zł) – jeśli wnioskujemy o nie,
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie N zaświadczeń uprawniających do zakupu broni (czyli promes),
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim (zwykle to samo stowarzyszenie),
 • statut stowarzyszenia o charakterze strzeleckim,
 • statut stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,
 • patent strzelecki PZSS,
 • licencja zawodnicza PZSS,
 • wykaz startów w zawodach strzeleckich,
 • komunikaty ze startów w zawodach strzeleckich,
 • kopia dowodu osobistego,
 • 4 zdjęcia.

Poniżej zamieszczam przykładowy wniosek o pozwolenie na broń, który możemy złożyć do naszego WPA (oczywiście po własnych modyfikacjach).