Rodzaje broni

Podział ze względu na rodzaje broni nie jest oczywisty. Nie istnieje bowiem, nawet w dokumentach legislacyjnych, jednoznaczna lista rodzajów. Możemy szukać pewnych informacji w regulaminie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS), jak również w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Rodzaje broni utożsamia się często z trzema dyscyplinami w strzelectwie sportowym według Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Są to:

 • pistolet,
 • karabin,
 • strzelba gładkolufowa.
Pistolet jako rodzaj broni
Pistolet
Karabin jako rodzaj broni
Karabin
Strzelba jako rodzaj broni
Strzelba

W obrębie pistoletu mieści się tak naprawdę każda broń krótka, w tym także rewolwery i pistolety maszynowe. Broń długa jest w tym przypadku podzielona na: karabin (lufa gwintowana) i strzelbę gładkolufową (broń długa z lufą bez gwintu).

W obrębie karabinów mieszczą się zarówno karabiny, jak i karabinki (karabin o mniejszych rozmiarach, zasilany słabszą amunicją, tak zwaną amunicją pośrednią). Do karabinów zalicza się też PCC (ang. Pistol Caliber Carabin), czyli karabiny strzelające amunicją pistoletową. Mają zwykle budowę jeszcze mniejszą (krótszą) od karabinków i używają amunicji pistoletowej (jeszcze mniejszej niż amunicja pośrednia). Do tej grupy broni palnej zalicza się niekiedy również pistolety maszynowe, albo pistolety wyposażone w konwersję do PCC (obudowę z kolbą, która stanowi trzeci punkt podparcia pistoletu na ramieniu strzelca).

Jak widać, powyższe trzy rodzaje broni nie stanowią jednoznacznego, rozstrzygającego podziału broni.

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji podaje co prawda rodzaje broni. Niestety, wymienia je w kilku miejscach i za każdym razem lista ta jest inna… Na przykład, art. 10, ust. 4 odnosi się do różnych celów posiadania broni. Dla każdego celu podaje listę dopuszczalnych rodzajów broni.

W przypadku celu ochrony osobistej wymienia następujące rodzaje broni :

 • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 • broń palna gazowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 • broń palna alarmowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 • miotacze gazu obezwładniającego.

Przy pozwoleniu do celów ochrony osób lub mienia do powyższej listy dodaje rodzaje :

 • pistolety sygnałowe,
 • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
 • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,
 • karabiny samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

W odniesieniu do celów sportowych wymienia następujące rodzaje broni:

 • broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 • broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 • broń palna gładkolufowa,
 • broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).

Przy pozostałych celach nie są wymienione dodatkowe rodzaje broni.

Teoretycznie, należałoby zsumować wszystkie rodzaje broni wymienione w art. 10, ust. 4 i stworzyć jedną, długą listę. Problem w tym, że większość konstrukcji będzie wówczas należała do więcej niż jednego rodzaju. Na przykład pistolet Glock 17 można przypisać do broni palnej bojowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, a także do broni palnej centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm. Natomiast pistolet maszynowy UZI można przypisać do dwóch powyższych rodzajów broni oraz do pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm. Wobec tego, jakie są rodzaje broni?

Ponadto, w art. 4 Ustawy znajdujemy jeszcze inną listę. Co prawda nie ma w niej mowy o rodzajach broni, ale występują w niej określenia broni korespondujące z tymi cechami, które w art. 10 definiowały poszczególne jej rodzaje. Według art. 4 mamy więc następujące rodzaje broni:

 • broń palna, w tym: broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa,
 • broń pneumatyczna,
 • miotacze gazu obezwładniającego,
 • broń biała,
 • broń cięciwowa w postaci kusz,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że Ustawa o broni i amunicji opisuje niektóre dokumenty, takie jak: Legitymacja posiadacza broni. W owej legitymacji wpisuje się każdą sztukę posiadanej broni, opisując: rodzaj, typ i markę broni, a także jej: kaliber, numer fabryczny i rok produkcji. Rubryka z rodzajem broni zawiera na przykład rodzaj: pistolet. W efekcie, taki zapis współgra z rodzajami definiowanymi przez PZSS, a nie z rodzajami z Ustawy.

Wpis rodzaju broni: pistolet do legitymacji posiadacza broni
Wpis rodzaju broni do legitymacji posiadacza broni: pistolet

Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni (tak zwane: dopuszczenie) uprawnia do używania broni obiektowej (należącej do jakiegoś podmiotu, na przykład klubu sportowego, albo firmy ochroniarskiej). W legitymacji znajduje się następująca lista 13 rodzajów broni:

 • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm,
 • broń palna gazowa lub alarmowa,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 • miotacze gazu obezwładniającego,
 • pistolety sygnałowe,
 • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
 • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym do 12,
 • strzelby gładkolufowe,
 • broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm (karabiny, karabinki sportowe i myśliwskie),
 • broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm (karabinki),
 • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm,
 • broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego),
 • rodzaj broni inny niż wymieniony w pozostałych punktach,
 • broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm (pistolety).

Powyższa lista wydaje się dość kompleksowa w odniesieniu do tych rodzajów broni, na które wymagane jest pozwolenie lub dopuszczenie. Nie uwzględnia oczywiście tych rodzajów, które wymagają jedynie rejestracji lub są dostępne bez niej.

Podsumowując, można zaproponować nieco bardziej ogólny podział na rodzaje broni, które przewijają się w Ustawie:

 • broń palna bojowa,
 • broń palna gazowa,
 • broń palna alarmowa,
 • broń palna sygnałowa,
 • broń palna sportowa,
 • broń palna myśliwska,
 • broń palna czarnoprochowa,
 • broń pneumatyczna,
 • broń cięciwowa,
 • broń biała,
 • miotacze gazu,
 • paralizatory.

Powyższa lista nie jest nigdzie wymieniona w takiej formie, ale składa się z uogólnionych nazw, które występują w Ustawie o broni i amunicji. Niektóre rodzaje broni można uszczegółowić o takie informacje, jak:

 • długość broni (broń długa lub krótka),
 • rodzaj lufy (gwintowana lub gładka),
 • rodzaj zapłonu (centralny lub boczny),
 • kaliber (lub zakres kalibrów),
 • natężenie prądu (w przypadku paralizatorów).