Zakaz noszenia broni

Noszenie (a czasem nawet przemieszczanie) broni może być w niektórych przypadkach niedozwolone. Zakaz noszenia broni może wynikać z rodzaju pozwolenia na broń, z miejsca, okoliczności, albo z określonego czasu. Spróbujmy wymienić sobie najważniejsze zakazy.

Zakaz noszenia broni na imprezach masowych wynika z Ustawy o imprezach masowych. Dotyczy on nie tylko noszenia, ale również przemieszczania broni w takim miejscu. Nie można więc wchodzić nawet z bronią rozładowaną. Co ważne, złamanie tego zakazu jest traktowane jako przestępstwo, nie jako wykroczenie.

Czym jest impreza masowa? Warto umieć to rozróżnić! Wyróżniamy dwa typy imprezy masowej.

  • Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, na przykład koncert, zorganizowana w budynku lub pod gołym niebem (na przykład na stadionie otwartym), jeżeli liczba miejsc przygotowanych przez organizatora wynosi co najmniej 500.
  • Impreza masowa sportowa, na przykład mecz piłki nożnej, jeżeli liczba przygotowanych miejsc wynosi co najmniej 1000.
Zakaz noszenia broni na imprezach masowych
Zakaz noszenia broni na imprezach masowych

W tym przypadku zakaz wynika z Ustawy prawo o zgromadzeniach. Tutaj również nie można przemieszczać broni (mieć przy sobie nawet broni rozładowanej). Wyróżniamy dwa rodzaje zgromadzeń. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem.

  • Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
  • Zgromadzenie spontaniczne odbywa się przez nagłe i niemożliwe do przewidzenia wydarzenie związane ze sferą publiczną.

Pojęcie sądów można tutaj potraktować jako „worek”, do którego wrzucimy kilka rodzajów budynków.

Tutaj również stwórzmy pewien „worek” i wymieńmy następujące zakazy.

  • Ustawa o broni i amunicji zakazuje przewożenia broni w kabinach pasażerskich statków powietrznych. Nie wyklucza to jednak transportu broni w przestrzeni bagażowej. Wiąże się z tym jednak trochę formalności, a przede wszystkich wcześniejsze zgłoszenie chęci przewozu broni.
  • Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich zakazuje wnoszenia na teren portów broni… posiadanej bez pozwolenia. Tak, to jest tak absurdalne, na jakie wygląda. Już samo posiadanie broni bez pozwolenia jest bowiem zakazane. Inaczej mówiąc ustawa o portach zakazuje łamania prawa określonego w innej ustawie.
  • Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego zakazuje noszenia broni innej niż do celów ochrony osobistej w środkach komunikacji miejskiej. Można jednak przemieszczać broń, czyli mieć przy sobie rozładowaną. To oczywiście budzi wiele dyskusji, jak ma poruszać się osoba z bronią po mieście? Czy musi rozładować broń na przystanku autobusowym, a po wyjściu z autobusu ponownie załadować broń? Gdzie i jak należałoby to zrobić?
  • Zakazy są wprowadzane również w ministerstwach i niektórych instytucjach (jak CBA) na podstawie wewnętrznych regulaminów.
  • Zakaz taki może wprowadzić każdy właściciel budynku lub terenu, na przykład uczelnia, albo prywatny właściciel danej przestrzeni.

Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji broń wolno nosić, z wyjątkiem broni zarejestrowanej do celów: kolekcjonerskich oraz pamiątkowych.

Dodajmy do tego, że broń do celów myśliwskich nosi się tylko w czasie polowań, a broń do celów rekonstrukcji historycznych strzela amunicją ślepą. Ponadto, broń do celów: ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia jest nieosiągalna. Realnie, do noszenia pozostaje więc broń do celów: sportowych i szkoleniowych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wprowadzać w drodze rozporządzenia czasowe zakazy noszenia broni na wybranym obszarze, na przykład w obrębie jednego miasta. Dzieje się to zwykle podczas wizyt dyplomatycznych.